ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขนส่งนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

1. คำจำกัดความของคำที่จะมีการอ้างอิงถึงในนี้

ผู้ขนส่ง หมายถึง บริษัท ชิปปิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด (shareshipping.co)และให้หมายความรวมถึงพนักงานและ หรือตัวแทนของบริษัทดังกล่าวด้วย 
ผู้ใช้บริการนำเข้าสินค้า หมายถึงลูกค้าของบริษัท ชิปปิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด (shareshipping.co) ผู้นำเข้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือองค์การอื่น ๆ และให้ความหมายรวมถึงพนักงานและ / หรือตัวแทนของผู้นำเข้าดังกล่าวด้วย 
สินค้า หมายถึง สังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมทั้งภาชนะขนส่งที่ผู้ส่งเป็นผู้จัดหามา   
บรรจุภัณฑ์ หมายถึง หีบห่อ ของหรือสินค้าที่ได้รับการบรรจุจากโรงงานหรือร้านค้าต้นทางให้สามารถบรรจุของหรือพัสดุเพื่อการส่งได้ 
ภาชนะขนส่ง หมายถึง ตู้สินค้า ไม้รองสินค้า หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันเพื่อใช้บรรจุหรือรองรับของหรือหีบห่อของหรือใช้รวมของหรือบรรจุภัณฑ์หลายชิ้นเข้าด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง

2. ข้อตกลงภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งดังนี้

ผู้ใช้บริการนำเข้าตกลงให้ผู้ดำเนินการนำเข้าและจัดการการขนส่งของเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ใช้บริการนำเข้า โดยผู้ใช้บริการนำเข้าของตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้และที่ปรากฏอยู่ในรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆของบริษัท ชิปปิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด (shareshipping.co) โดยผู้ใช้บริการนำเข้าของได้ลงนามยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่งไว้ที่เอกสารนี้

3. การชำระค่านำเข้าสินค้า ค่าใช้จ่ายอื่นๆและค่าจัดส่งในประเทศ 

ผู้ใช้บริการนำเข้าตกลงจ่ายค่าขนส่งของ รวมถึงค่าใช้จ่ายใด ๆ อันผู้ขนส่งได้เสียไป โดยควรในการขนส่งนั้นตามอัตราที่ผู้ขนส่งกำหนดถึงแม้ว่าผู้ส่งจะระบุให้ผู้ขนส่งเรียกเก็บเอาจากบุคคลใดๆ ก็ตามในเบื้องต้นผู้ส่งจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าขนส่งรวมถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งคืน หรือเพื่อการเก็บรักษาการดูแลรักษาของ การจัดเก็บสินค้าที่ส่ง ระหว่างรอการเคลื่อนย้ายอื่น ๆ 

4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

4.1 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำเข้าไม่ได้ทำประกันสินค้าไว้

ผู้ขนส่งตกลงรับผิดชอบในความสูญหาย/เสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือระหว่างขั้นตอนการนำเข้าสินค้าต่อผู้ใช้บริการนำเข้าไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าบริการนำเข้าสินค้า ต่อของหรือบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือต่อใบส่งของ แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
ย้ำอีกครั้งว่า ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำเข้าไม่ได้ทำประกันสินค้าไว้ ผู้ขนส่งคือบริษัท shareshipping จำกัด (shareshipping.co)จะไม่ได้รับความรับผิดชอบตามมูลค่าจริง ในกรณีความเสียหาย หรือการสูญหายของชิปเมนท์

4.2 ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำเข้าได้ทำประกันสินค้าไว้ก่อน

ผู้ขนส่งคือบริษัท ชิปปิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด (shareshipping.co)ตกลงรับผิดชอบในความสูญหาย/เสียหายที่เกิดขึ้นจากหรือระหว่างขั้นตอนการนำเข้าสินค้าต่อผู้ใช้บริการนำเข้าเต็มมูลค่าของค่าสินค้าที่ทางผู้ใช้บริการนำเข้า แจ้งไว้ก่อนการใช้บริการขนส่งเท่านั้น แต่แม้ว่าจะทำประกันไว้ก็ตาม ผู้ขนส่งจะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ใน

 • ความสูญหาย/เสียหายที่เกิดขึ้นจากการส่งสินค้าไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ของโรงงานหรือร้านค้าต้นทางที่ทางโรงงานหรือร้านค้าปฎิเสธที่จะรับผิดชอบ หรือในกรณีที่เป็นของจัดอยู่ในประเภทต้องห้าม
 • ความล่าช้าหรือความสูญหาย/เสียหายในการขนส่งที่เกิดขึ้นจากการส่งสินค้าไม่ว่าจะเป็นจากโรงงานหรือร้านค้าต้นทาง ภัยทางธรรมชาติ ความไม่สงบทางการเมือง ความล่าช้าในขั้นตอนการนำเข้าสินค้า ความล่าช้าในขั้นตอนการตรวจสินค้าที่ด่านศุลกากร

5. สิทธิในการตรวจสอบ

ในบางกรณีผู้ขนส่งอาจจำเป็นต้องใช้สิทธิในการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และสินค้าภายในของผู้ส่งไม่ว่าจะก่อนหรือหลังจากผู้ส่งได้ทำการส่ง โดยผู้ใช้บริการนำเข้ายินยอมด้วยในการดังกล่าว

6. สิทธิในการปฏิเสธ

ผู้ขนส่งสงวนสิทธิในการปฏิเสธ/ไม่รับผิดชอบในการขนส่งหากพบว่า ของที่จะขนส่งนั้นอาจเป็นสาเหตุให้ของอื่น หรืออุปกรณ์ใด ๆ เกิดความเสียหาย หรือเป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์ของผู้อื่น หรืออาจเป็นอันตรายแก่ผู้ขนส่ง หรือทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง หรือเป็นของต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย หรือเป็นการฝ่าฝืนต่อข้อกำหนด และเงื่อนไขในการขนส่งโดยประการอื่น

7. กรณีที่ผู้ขนส่งจะต้องรับผิดชอบ

การแจ้งความเสียหายหรือสูญหาย จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ส่ง โดยแสดงข้อความชัดเจน โดยจะต้องกระทำภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ผู้ใช้บริการนำเข้าได้รับสินค้า หากมีค่าเสียหายเกิดขึ้นจากการสูญหาย เสียหายจากการขนส่งและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการขนส่งแล้ว โดยผู้ส่งของหรือผู้รับของไม่สามารถใช้สิทธิหักค่าเสียหายออกจากจำนวนเงินค่าระวางและค่าใช้จ่ายก่อนที่จะชำระให้ผู้ขนส่งได้

ข้อยกเว้น

 1. ความเสียหายหรือการสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุจากหีบห่อที่ใช้บรรจุไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือไม่เหมาะสมกับสินค้าและการขนส่ง
 2. ความเสียหายการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือต่อเนื่อง จากภัยสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฎ การปฏิวัติ การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม ทุ่นระเบิด โตปิโด หรืออาวุธสงครามอื่นๆ การจลาจล การแข็งข้อ หรือการต่อสู้ของประชาชน การถูกยึดไปใช้โดยกฎอัยการศึก การนัดหยุดงาน
 3. ความเสียหายหรือการสูญเสียจากภัยใด ๆ ที่ต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าความเสียหาย หรือการสูญเสียนั้นจะต่อเนื่องจากภัยที่คุ้มครองก็ตาม
 4. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหาย หรือการสูญเสียใด ๆ ของทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เอกสารที่มีมูลค่า สิ่งของแตกหักเสียหายง่าย เครื่องแก้ว กระจก เครื่องเพชร เครื่องประดับ (ทอง เงิน พลอย) สิ่งของผิดกฏหมาย วัตถุอันตราย งานศิลปะ สินค้าวัตถุโบราณ สิ่งมีชีวิต ของสด ประเภทอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด

8. เบ็ดเตล็ด

บริษัท ชิปปิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด (shareshipping.co)อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆเป็นระยะๆ โดยบริษัท ชิปปิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด (shareshipping.co)ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะแสดงไว้บนเว็บไซต์  shareshipping.co 

บริษัท ชิปปิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด (shareshipping.co)อาจส่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัท ชิปปิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด (shareshipping.co)หรือโปรโมชั่นให้แก่ผู้ใช้บริการในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์บริษัท ชิปปิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด (shareshipping.co) ในแต่ละครั้งโดยไม่มีเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายของราชอาณาจักรไทยและผู้ใช้บริการยอมรับเขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

 

ประกันภัยการขนส่งสินค้า

บริษัท ชิปปิ้ง อินเตอร์เทรด จำกัด (shareshipping.co) มีความใส่ใจในการให้บริการสั่งซื้อและนำเข้าถึงปลายทางเป็นอย่างดีเสมอ แม้ว่าจะมีบริการขนส่งที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุและปัจจัยภายนอกที่ไม่คาดคิดที่มีผลกระทบต่อความเสียหายก็สามารถเกิดขึ้นได้เช่นกัน  ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าพัสดุของท่านจะได้รับการรับประกันหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้น ก็จะสามารถลดความสูญเสียทางด้านการเงินที่เกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้ได้อย่างมากทีเดียว โดยเรามีบริการการประกันภัยสินค้าของคุณ เพียงลูกค้าแจ้งก่อนการสั่งซื้อหรือนำเข้าสินค้า ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการประกันภัย โดยจะคิดค่าประกันภัยสินค้าเป็นมูลค่า 3%-6% ของมูลค่าสินค้า
หากมีเหตุไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นต่อสินค้าของคุณในระหว่างการขนส่ง ในกรณีที่ผู้ใช้บริการนำเข้าไม่ได้ทำประกันสินค้าไว้ การชดเชยค่าสินไหมทดแทนก็จะเป็นไปตาม “ความรับผิดชอบอันจำกัด” 
“ความรับผิดชอบอันจำกัด” คือการชดใช้ค่าเสียหายต่อของหรือบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือต่อใบส่งของ แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน)  ข้อจำกัดของความรับผิดชอบต่อจะเป็นไปตามน้ำหนักหรือจำนวนหีบห่อของสินค้า ซึ่งมักจะมีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าทางการค้าของสินค้านั้นๆ มาก
หากลูกค้าประสงค์ที่จะทำประกันภัยสินค้า ทางเรายินดีให้บริการด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า ซึ่ง
ความปลอดภัยสำหรับการขนส่งสินค้ากับ shareshipping.co นั้นถือเป็นหนึ่งในความพยายามของเราคือการนำเข้าสินค้าที่ได้มาตรฐานสูงสุด 

 

การบริการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า

รายละเอียดการบริการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้า

1. การสั่งซื้อและนำเข้าแบบร้านค้าเดียว สำหรับสินค้าทั่วไป ค่านำเข้า 39 บาท/กิโลกรัม หรือหากเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับขนาดจะถูกคิดตามปริมาตรอที่ 7,500 บาท/คิวบิกเมตร ยกเว้นสินค้าประเภทรองเท้าและสินค้า มอก.

- อัตรานำเข้าสำหรับรองเท้า กิโลกรัมละ 65 บาท หรือหากคิดเป็นคิว คิวละ 7,500 บาท

- อัตรานำเข้าสินค้า มอก. กิโลกรัมละ 69 บาท หรือหากคิดเป็นคิว คิวละ 8,500 บาท 

โดยการหลักการคำนวนจะคิดค่านำเข้าตามคิวหรือกิโลกรัมสำหรับรองเท้า และสินค้า มอก. จะเลือกการคำนวนที่ค่านำเข้ามากกว่า โดยมีขั้นต่ำสำหรับการนำเข้าต่อ 1 รายการออเดอร์คือ 150 บาท

2. การสั่งซื้อและนำเข้าแบบหลายๆร้านค้า คิดค่านำเข้าเช่นเดียวกับร้านค้าเดียว โดยจะมีค่านำเข้าขั้นต่ำที่ 150 บาท/ออเดอร์ สำหรับขั้นต่ำจะคิดรวมสินค้าจากทุกร้านค้า ไม่ได้นับขั้นต่ำร้านละ 150 บาท
 

เงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทเกี่ยวกับสินค้ามอก. / แบรนด์เนม / ติดลิขสิทธิ์ 

สินค้าที่ต้องการ มอก. / สินค้าติดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสินค้าอื่นๆ ที่มีปัญหาติดการตรวจสอบ / ตรวจยึด / อายัด จากทางเจ้าหน้าที่รัฐ ทางเราจะพยายามติดตามนำสินค้าคืนมาอย่างถึงที่สุด แต่หากติดปัญหาล่าช้า หรือโดนยึดสินค้า ทางเราจะไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ในทุกกรณี

 

ค่าใช้จ่าย 

1. ค่าบริการนำเข้าสินค้า

ค่าบริการในข้อนี้รวม

 • - ค่าโกดังที่จีน
 • - ค่าขนส่งจากจีนมาประเทศไทย
 • - ค่าภาษีนำเข้าเรียบร้อยแล้ว

ค่าบริการในข้อนี้ไม่รวม

 • - ค่าบริการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
 • - ค่าบริการตรวจสอบการใช้งานสินค้า
 • - ค่าบริการแพคลังไม้
 • - ค่าทำประกันสินค้า

2. ค่าส่งสินค้าในประเทศไทย

ลูกค้าสามารถเข้าไปรับสินค้าได้ด้วยตัวเองที่โกดังของเรา หากเข้ามารับเองจะไม่ต้องเสียค่าส่งในประเทศไทย
(ทางเราจะมีการบวกค่าน้ำมันในการจัดส่งจากโกดังของเราไปที่บริษัทขนส่งเพิ่มเติม ซึ่งราคาที่แจ้งให้กับทางลูกค้านี้จะรวมค่าจัดส่งจากโกดังในไทยไปที่บริษัทขนส่งและค่าจัดส่งของบริษัทขนส่งไปที่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว) 

สำหรับค่าจัดส่งในไทย จะคิดค่าขนส่งในไทยตามขนาดและน้ำหนักสินค้า มีดังนี้ 

 • - จัดส่งผ่านไปรษณีย์
 • - บริษัทขนส่ง NIM EXPRESS  (ดูรายละเอียดค่าจัดส่งได้เพิ่มเติมที่ www.nimexpress.com) จะมีการบวกค่าส่งเพิ่มเติม 40 บาท
 • - บริษัทขนส่ง KERRY  จะมีการบวกค่าส่งไปที่ศูนย์ขนส่ง 60 บาทต่อ 1 กล่อง

หมายเหตุ

 1. หลังจากสินค้ามาถึงไทย ให้รับสินค้าภายใน 7 วัน หากไม่เช่นนั้น ทางเราจะเก็บค่าวางสินค้าเพิ่มวันละ 20 บาทต่อ 1 ชิ้นสินค้า
 2. การจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่งจะจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง โดยจัดส่งตามรอบวันที่กำหนดประมาณ 4-5 รอบต่อสัปดาห์
 3. หากกล่องหรือแพคเกจสินค้ามีขนาดใหญ่มากขึ้น ค่าส่งในไทยจะสูงขึ้นตามขนาด
 4. หากมารับสินค้าเอง จะไม่เสียค่าส่งในไทย

โดยปกติแล้ว การสั่งซื้อที่ผ่านมานั้นไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ลูกค้าจึงค่อนข้างสบายใจและวางใจได้เมื่อได้ใช้บริการกับเรา

*ค่าทำประกันสินค้าซึ่งลูกค้าจะทำหรือไม่ทำประกันก็ได้

ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำประกันสินค้าไว้ หากสินค้าเกิดปัญหาเสียหาย/สูญหาย ทางเราจะรับผิดชอบให้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าบริการนำเข้าสินค้า ต่อของหรือบรรจุภัณฑ์หนึ่งชิ้นหรือต่อใบส่งของ แต่ทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 1,000 (หนึ่งพันบาทถ้วน) 

สำหรับลูกค้าที่ทำประกันสินค้า จะต้องจ่ายค่าประกันภัยเป็นมูลค่า 3%-6% ของมูลค่าสินค้าที่ได้แจ้งเข้ามา ในกรณีสินค้าสูญหายจากขั้นตอนการนำเข้าและการส่งสินค้า ทางเราจะรับผิดชอบเต็ม 100% ของราคาสินค้าที่ได้แจ้งเข้ามา โดยจะครอบคลุมความสูญหายที่จะเกิดกับตัวสินค้าที่เกิดจากขั้นตอนการขนส่งและนำเข้าเท่านั้น แต่จะไม่ได้รับประกันและรับผิดชอบรวมถึงการส่งสินค้าผิดแบบ สี ไซส์ หรือคุณภาพสินค้าซึ่งเกิดจากส่วนของโรงงานผู้ผลิตหรือร้านค้า และการประกันภัยจะไม่รวมถึงความเสียหายกับสินค้าที่เกิดจากสาเหตุร้านค้าในจีนแพคหรือใส่กล่องมาไม่ดี และไม่ได้ป้องกันสินค้าด้วยบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

ประกันภัยสินค้า จะครอบคลุมถึงความเสียหายเช่น รถตู้สินค้าเกิดอุบัติเหตุทำให้สินค้าเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วน  แต่จะไม่รวมถึงการรับผิดชอบความเสียหายต่อตัวสินค้าที่เกิดจากการบรรจุหรือหีบห่อหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ดีพอ ไม่แข็งแรงเพียงพอกับตัวสินค้านั้นๆ เนื่องจากสินค้าถูกจัดส่งโดยบรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีโอกาสถูกกดทับได้

หากต้องการทำประกันสินค้า กรุณาแจ้งก่อนการสั่งซื้อทุกครั้ง และกรุณาอ่านรายละเอียดก่อนสั่งซื้อให้ครบถ้วนทุกครั้ง หากได้มีการโอนเงินเข้ามาแล้ว  shareshipping.co จะถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับในรายละเอียดก่อนการสั่งซื้อแล้ว

 

การสั่งซื้อสินค้า
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของเราทำรายการสั่งซื้อให้ จะมีการส่งรูปสินค้าไปให้ทางลูกค้าตรวจสอบทุกครั้ง รบกวนตรวจสอบความถูกต้องของรูปรายการสินค้าที่แนบมานี้ (แบบ สี ไซส์ และจำนวนสินค้า)ก่อนทำการโอนเงิน หากดูผ่านโทรศัพท์มือถือ รูปจะไม่ชัด รบกวนให้ดูผ่านทางอีเมลอีกครั้ง หากพบว่ารายการมีปัญหาไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเข้ามาได้ทันที หากทางลูกค้าได้โอนเงินเข้ามาแล้ว ทางเราจะถือว่าทางลูกค้าได้ตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้าที่ร้านค้าส่งมาผิดสี แบบ ไซส์ หรือสเปค ทางเราจะไม่ได้รับผิดชอบหรือรับคืนสินค้าแต่อย่างใด แต่ยินดีช่วยประสานงานกับร้านค้าให้อย่างเต็มที่

 

การยกเลิกรายการสั่งซื้อ
การยกเลิกรายการสินค้าที่ได้สั่งซื้อไปแล้ว หากร้านค้าส่งสินค้าไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ส่งสินค้าออกมาทั้งรายการที่สั่งซื้อภายในระยะเวลาอันควร ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวน
ทางเราจะคืนเงินให้เต็มจำนวนสำหรับรายการที่ร้านค้าคืนเงินกลับมาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น  โดยจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือค่าบริการการยกเลิกแต่อย่างใด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมธนาคารในประเทศไทยที่โอนคืนลูกค้า

ยกเว้น การยกเลิกรายการสั่งซื้อที่ทางลูกค้าต้องการยกเลิกเนื่องจาก ลูกค้าไม่ต้องการสินค้าแล้ว หรือลูกค้าทำรายการสั่งซื้อมาผิด หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อ หรือเหตุผลอื่นๆข้างต้นที่ไม่ใช่ความผิดพลาดในการสั่งซื้อของทางเรา 
ทางเราจะมีการเก็บค่าบริการในการกดยกเลิกรายการเพิ่มเติมออเดอร์ละ 50 หยวน (1 ออเดอร์คือ 1 รายการสั่งซื้อ 订单号 ใน TAOBAO / 1688)

 

การขอคืนเงิน
จะต้องใช้เวลารอร้านค้าหรือระบบคืนเงินกลับมาภายในประมาณ 3 - 7 วัน (ทางเราจะโอนเงินคืนให้กับทางลูกค้าได้หลังจากที่ได้รับเงินคืนจากทางร้านค้าหรือโรงงานที่จีนแล้วเท่านั้น)

 

การจัดส่งสินค้า
เมื่อสินค้ามาถึงไทย และทางโกดังฝั่งไทยได้คัดแยกและแจ้ง INVOICE แล้ว ปกติหากลูกค้าแจ้งโอนผ่านระบบภายในเวลา 15.00 น. สินค้าจะถูกจัดส่งออกไปให้ในวันเดียวกันนั้น (เฉพาะวันทำการ) หลังจากที่ทางเราได้จัดส่ง จะมีการแจ้ง TRACK NO.การขนส่งภายในไทยเข้าไปให้ในระบบในวันรุ่งขึ้น (ก่อน 12.00 น.)เนื่องจากทางขนส่งจะแจ้ง TRACK NO. ให้กับทางเราในช่วงสายของวันรุ่งขึ้นหลังจากจัดส่งสินค้า

 

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการของ shareshipping.co

ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการสั่งซื้อสินค้า 

1. ทางเราจะส่งรายการไปให้ทางลูกค้าตรวจสอบรอบแรกได้อย่างรวดเร็วใน 3 ชม. จากนั้นระยะเวลาในการเช็คสต๊อคสินค้าและทำออเดอร์จะขึ้นอยู่กับจำนวนร้านค้าที่สั่งซื้อเข้ามา โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง

2. ระยะเวลาในการสั่งซื้อสินค้า เมื่อลูกค้าได้โอนเงินค่าสินค้าครบตามจำนวนทั้งหมดแล้ว สามารถสั่งซื้อได้ทันทีในวันเดียวกัน 

3. ระยะเวลาที่ร้านค้าจะส่งของมาถึงโกดังรับของที่จีน โดยเฉลี่ยแล้วจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าระยะเวลาที่ร้านค้าจัดส่งสินค้ามาที่โกดังที่จีน (บางร้านค้าอาจจะใช้เวลานานกว่า 3-5 วันกว่าจะจัดส่งสินค้าออกมา อาจจะเกิดจากสาเหตุ ไม่มีสินค้า ต้องรอผลิตสินค้าหรืออื่นๆ)

4.หลังจากสินค้าขึ้นตู้ออกมาจากโกดังที่จีนแล้ว(ปกติโกดังของเราที่จีนจะส่งสินค้าออกวันเว้นวัน)สินค้าจะถึงไทยในระยะเวลา 5-7 วัน ทั้งนี้ต้องดูความเร็วในการจัดส่งของโรงงานที่จีน ทั้งนี้ทางเราจะไม่ได้รับประกันเรื่องระยะเวลาเนื่องจากบางครั้งจะติดปัญหาร้านค้าส่งสินค้าล่าช้า / ติดปัญหาด้านสภาพอากาศ / ปัญหาในการขนส่ง หรือติดปัญหาด้านด่านตรวจศุลกากร และจะไม่มีการคืนเงินค่าสินค้าใดๆสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกิดจากเหตุดังกล่าว ยกเว้นความผิดจากการทำรายการสั่งซื้อล่าช้าเท่านั้นจึงจะมีการคืนเงินให้ได้

ทาง shareshipping ขออนุญาตแจ้งย้ำอีกครั้งในส่วนของระยะเวลาในการขนส่งนี้ ว่าในขั้นตอนการขนส่ง อาจจะเกิดปัญหาล่าช้าได้จากหลายๆสาเหตุที่ทางเราไม่สามารถควบคุมได้ เช่นหากเกิดปัญหาการรอคิวที่ด่านศุลกากรนานเนื่องจากมีตู้สินค้าจำนวนมากรอตรวจเพื่อออกจากด่านก็จะทำให้ระยะเวลาล่าช้าออกไปกว่ากำหนด 2-4 วันเป็นต้น

ทางเราไม่มีการรับประกันระยะเวลาในส่วนนี้และไม่สามารถชดใช้หรือคืนเงินให้ได้

 

รายละเอียดและเงื่อนไขการใช้บริการเสริม 

สำหรับการนำเข้าแบบปกติที่ลูกค้าไม่ได้เลือกบริการเสริมเพิ่มเติม ทางเรานำเสนออัตราค่านำเข้าที่ต่ำที่สุดเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถแข่งขันได้ในตลาด
แต่จะไม่รวมถึงบริการเสริมตามด้านล่างนี้ หากทางลูกค้าต้องการบริการเสริมเพิ่มเติม จำเป็นต้องเลือกใช้บริการเสริมเพิ่ม

สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการเสริม  

1. สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการเสริมตรวจนับจำนวนสินค้า หากเกิดปัญหา สินค้ามาไม่ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ
หากเกิดปัญหาสินค้ามาไม่ครบตามจำนวนที่ได้สั่งซื้อไป รบกวนทางลูก%